CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY
CHRYSTUS JEZUS jest OBJAWIONYM DUCHEM ŚWIĘTYM

CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:11

Zach. 12:10
10. I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, którego przebodli; i płakać będą nad nim płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko płaczą nad pierworodnym.
(BG)

BÓG mówi o SOBIE; "a patrzyć będą na mię, którego przebodli".

Obj. 1:7
7. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
(BG)

O KIM jest mowa?
O CHRYSTUSIE JEZUSIE.

Proroctwo z Zachariasza odnoszące się do BOGA wypełnia CHRYSTUS JEZUS. Nie ma zatem wątpliwości że CHRYSTUS JEZUS jest OBJAWIONYM BOGIEM, WCIELONYM BOGIEM.


Jan. 10:18
18. Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego.
(BG)

CHRYSTUS JEZUS, PAN ŻYWOTA miał władzę nad SWOIM życiem. CHRYSTUS JEZUS SAM oddał SWOJE ŻYCIE w CIELE.
Powtórzmy raz jeszcze śmierć nie panowała nad CHRYSTUSEM JEZUSEM gdyż ON jest WŁADCĄ ŻYCIA.
Kto jest WŁADCĄ ŻYCIA?
BÓG.


I wspomnijmy jeszcze coś ważnego.

Izaj. 44:6
6. Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.
(BW)

Obj. 1:17
17. A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i ostatni,
(BG)

Pierwszy i Ostatni odnosi się do BOGA i tylko do BOGA.
Filip. 2:6
6. Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu,
(BG)

Co czytamy w pierwszej części zdania?

CHRYSTUS JEZUS mając NATURĘ BOGA a więc będąc BOGA OBJAWIENIEM co oznacza też mając BOŻĄ WSZECHMOC wynikającą z BOŻEGO JESTESTWA.

Mylnie odczytywany jest ten fragment jakoby chodziło o wcześniej a więc o czas przed narodzinami CHRYSTUSA, PANA. Werset opisuje czas życia na ziemi CHRYSTUSA, PANA.

Co mówi drugi fragment wersetu?

CHRYSTUS JEZUS nie uznał za grabież być równym BOGU a więc wiedział iż narodził się w pełni z DUCHA ŚWIĘTEGO, iż OJCEM JEGO jest DUCH ŚWIĘTY, iż OBJAWIA BOGA, iż jest UOSOBIONYM BOGIEM.

CHRYSTUSEM JEZUS wiedział iż jest PANEM WSZECHŚWIATA, iż jest KRÓLEM WSZECHRZECZY.

Czytamy dalej:

Filip. 2:7-8
7. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom;
8. I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej.
(BG)

CHRYSTUS, PAN będąc KRÓLEM nie ukazywał jednak SWOJEJ CHWAŁY, swojej WŁADZY ale okazał DOSKONAŁĄ MIŁOŚĆ, oddał SWOJE ŻYCIE, ŻYCIE w CIELE by dać żywot ludziom. CHRYSTUS JEZUS dał się poznawać nie jako KRÓL ale jako ŚWIĘTY SŁUGA stając się WZOREM, JEDYNYM WZOREM do naśladowania, stając się DROGĄ, JEDYNĄ DROGĄ do BOGA który w NIM i NIM jest.
Dz.Ap. 7:59
59. I kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego!
(BG)

Po śmierci człowieka duch czyli BOŻA ISKRA ŻYCIA wraca do BOGA.

Szczepan modli się i prosi o przyjęcie jego ducha, modli się do CHRYSTUSA JEZUSA.
Szczepan z pewnością słowa swe kierował do BOGA.
A w KIM widział BOGA, KTÓŻ dla niego był BOGIEM?

CHRYSTUS JEZUS

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
Mat. 1:21
21. A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich.
(BG)
CHRYSTUS JEZUS zbawia lud SWÓJ.
O jaki LUD chodzi? LUD BOŻY, LUD BOGA.
A więc chodzi o lud którego WŁAŚCICIELEM jest BÓG, lud który należy do BOGA.
CHRYSTUS JEZUS jest WŁAŚCICIELEM LUDU BOŻEGO.

Czy jest dwóch WŁAŚCICIELI? Oczywiście że nie!

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
DUCH ŚWIĘTY, OJCIEC którego JESTESTWO jest WSZECHMOGĄCE zradza SYNA CZŁOWIECZEGO i w pełni w NIM jest.

O ile duch człowieka jest cząstką DUCHA ŚWIĘTEGO o tyle w CHRYSTUSIE JEZUSIE jest pełnia DUCHA ŚWIĘTEGO.

Człowiek nie jest dysponentem ducha dzięki któremu żyje a duch ten jest cząstkowo dany od DUCHA ŚWIĘTEGO.

CHRYSTUS JEZUS jest DYSPONENTEM WŁASNEGO DUCHA i DYSPONENTEM ducha każdego człowieka gdyż JEGO DUCH jest DUCHEM ŚWIĘTYM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:12

SŁOWO będąc w JESTESTWIE BOGA było BOGIEM.
SŁOWO jest w pełni nierozerwalne, w pełni tożsame z BOGIEM, ze ŚWIĘTYM UMYSŁEM.
MYŚL przeradza się w SŁOWO nie zmieniając ŹRÓDŁA a więc stanowią JEDNO.
Myśl i Słowo są JEDNO, tylko POSTAĆ inna.

WSZECHMOCNE SŁOWO tworzy, Wszechmocne bo jest BOGIEM, SŁOWO jest w ŚWIĘTYM UMYŚLE.

Jan. 1:1
1. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.
(BG)

Jan. 1:3
3. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
(BG)

OBJAWIONE SŁOWO CIAŁEM się stało.

Jan. 1:14
14. A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
(BG)

CIAŁO jest nierozerwalne z BOGIEM gdyż wyłania się, rodzi się ze ŚWIĘTEGO ŹRÓDŁA. Dodam jeszcze że CIAŁO, ŚWIĘTE, NIESKAŻONE jest ZASŁONA dla DUCHA SWIĘTEGO, ŚWIĘTEGO UMYSŁU.

ZATEM CHRYSTUS JEZUS, SŁOWO BOŻE Objawia BOGA.
Tak jak SŁOWO jest w BOGU, tak CHRYSTUS JEZUS jest w BOGU a BÓG, ŚWIĘTY DUCH w NIM.

Jan. 8:42
42. Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał.
(BG)

DUCH ŚWIĘTY zrodził z SIEBIE CIELESNOŚĆ.
CHRYSTUS JEZUS Objawia DUCHA ŚWIĘTEGO.

Zwrot nie sam od siebie oznacza to że CHRYSTUS JEZUS nie przychodzi jako samozwańczy SYN CZŁOWIECZY ale posłany jest przez DUCHA ŚWIĘTEGO czyli CIELEŚNIE NIM będąc.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:12

Przyp. 21:2
2. Wszelka droga człowieka prosta jest przed oczyma jego; ale Pan, jest który serca waży.
(BG)

Zna i bada człowieka tylko STWÓRCA.

Obj. 2:23
23. A dzieci jej pobiję na śmierć; i poznają wszystkie zbory, żem JA JEST TEN, który się badam nerek i serc; i dam każdemu z was według uczynków waszych .
(BG)

Nie można mieć wątpliwości.

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.


I jeszcze podajmy to;
Obj. 2:29
29. Kto ma uszy, niechaj słucha, co DUCH mówi zborom.
(BG)

Kto MÓWI?

Obj. 2:18
18. A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi SYN Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi:
(BG)

Obj. 3:1
1. A aniołowi zboru, który jest w Sardziech, napisz: To MÓWI TEN, który ma siedm duchów Bożych i siedm gwiazd: Znam uczynki twoje, i masz imię, że żyjesz; aleś jest umarły.
(BG)

Obj. 3:7
7. A Aniołowi zboru Filadelfskiego napisz: To MÓWI ON Święty i Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie otwiera.
(BG)

MÓWI CHRYSTUS JEZUS.

Zobaczmy co pisze Jan;
Jan. 4:24
24. Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest DUCH, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie.
(BG)

Tak, TO MÓWI TEN DUCH, JEDYNY, DUCH ŚWIĘTY

A teraz uwaga;

Obj. 3:14
14. A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek ON wierny i prawdziwy, POCZĄTEK stworzenia Bożego:
(BG)

To mówi TEN KTÓRY nadał początek wszelkiemu stworzeniu, to mówi TEN DUCH, CHRYSTUS JEZUS.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:13

Kolos. 1:16
16. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest.
(BG)

Kto wszystko stworzył?
CHRYSTUS JEZUS

Powyższy werset mówi nam wyraźnie.

Spójrzmy;

1 Moj. 1:1
1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
(BG)

Stwarza BÓG, rzecz jasna i stwarza CHRYSTUS JEZUS.
Jakaś pomyłka? Nigdy.

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.

A żebyśmy mieli pewność iż STWÓRCA jest JEDEN;

Izaj. 44:24
24. Tak mówi Pan, odkupiciel twój, i który cię utworzył wnet z żywota matki: Ja Pan wszystko czynię, sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię mocą swoją.
(BG)

Żyd. 1:10
10. I tyś, Panie! na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich.
(BG)
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:13

Dz.Ap. 20:28
28. Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew.
(BG)

Zwróćmy uwagę;

Zbór Boży, zbór Boga a więc należący, ustanowiony przez BOGA, ustanowiony przez DUCHA ŚWIĘTEGO.

Piękne powiązanie z Jan 4:24.

Przejdźmy do meritum: zbór Boży, którego nabył przez własną krew.

Zbór Boży, lud Boży nabyty przez WŁASNĄ KREW BOGA, BOGA Objawionego w CIELE, PRZEZ WŁASNĄ KREW DUCHA ŚWIĘTEGO Objawionego w CIELE.

I spójrzmy;

Obj. 5:9
9. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez KREW SWOJĄ ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu:
(BG)

KOGO KREW?

CHRYSTUSA JEZUSA


CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:13

5 Moj. 32:39-43
39. Obaczcież teraz, żem Ja, Jam jest sam, a że nie masz bogów oprócz Mnie; Ja zabijam i ożywiam, zranię, i Ja uleczę, a nie masz kto by z ręki mojej wyrwał.
40. Albowiem podniosę ku niebu rękę moję, i rzekę: Żyję Ja na wieki.
41. Jeźli zaostrzę błyszczący się miecz swój, i porwie sąd ręka moja, oddam pomstę nieprzyjaciołom moim, i tym, którzy mię nienawidzą, nagrodzę.
42. Opoję strzały moje krwią, a miecz mój naje się mięsa ze krwi pobitych i pojmanych, skoro zacznę mścić się nad nieprzyjacioły.
43. Weselcie się narodowie z ludem jego; albowiem krwi sług swoich pomści się, i pomstę odda nieprzyjaciołom swoim, a miłościw będzie ziemi swojej, i ludowi swemu.
(BG)

Obj. 1:16
16. I miał w prawej ręce swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako słońce, kiedy jasno świeci.
(BG)

Obj. 2:12
12. A Aniołowi zboru Pergameńskiego napisz: To mówi ten, który ma miecz on z obydwóch stron ostry;
(BG)

Obj. 2:16
16. Pokutujże: a jeźli nie będziesz, przyjdę przeciwko tobie w rychle i będę walczył z nimi mieczem ust moich.
(BG)

Obj. 19:15
15. A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody; albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga wszechmogącego.
(BG)

Obj. 19:21
21. A drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone są ciałami ich.
(BG)
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:14

CHRYSTUS JEZUS nie przyszedł do ludzi głosić że jest BOGIEM, przyszedł aby ludzie poznali BOGA, by dowiedzieli się JAKI BÓG jest, by oznajmić WOLĘ BOGA i wskazać DROGĘ do BOGA. CHRYSTUS JEZUS nie przyszedł do ludzi by głosić że jest BOGIEM ale by UCZYĆ i SŁUŻYĆ. CHRYSTUS JEZUS nie przyszedł do ludzi głosić że jest BOGIEM i nie musiał tego czynić gdyż ten kto CHRYSTUSA, PANA umiłuje i zapragnie poznać GO ten ujrzy KIM jest CHRYSTUS, PAN.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:15

SYN to OJCIEC, SYN jest Widzialnym DUCHEM ŚWIĘTYM. OJCIEC Objawił Się w SYNU aby nie było wątpliwości kto jest BOGIEM, Jedynym BOGIEM. Kto pozna SYNA ten pozna OJCA. Na tym polega POŚREDNICTWO iż SYN ukazuje OJCA.

Jeśli ktoś szuka BOGA a pomija SYNA ten OJCA nie znajdzie gdyż tylko przez SYNA trafia się do OJCA. CHRYSTUS JEZUS jest Widzialnym BOGIEM.

Jeden z kluczowych fragmentów Pisma;

Mat. 17:5
5. A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało, tego słuchajcie.
(BG)

DUCH ŚWIĘTY zaświadcza Czyje słowo jest SŁOWEM BOGA.
Kiedy mówi CHRYSTUS JEZUS mówi BÓG i tak zawsze będzie.
CHRYSTUS JEZUS jest SŁOWO BOŻE.

Obj. 22:5
5. I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i królować będą na wieki wieków.
(BG)

Obj. 21:23
23. A nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą jego jest Baranek.
(BG)

Kto będzie oświecał?
PAN, BÓG.
A któż OBJAWIA CHWAŁĘ BOŻĄ, któż jest KRÓLEM CHWAŁY, któż jest ŚWIĘCĄ DAJĄCĄ ŚWIATŁO, któż jest ŚWIATŁOŚCIĄ?
CHRYSTUS JEZUS, Pan i Bóg.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:15

1 Kor. 2:8
8. Której żaden z książąt tego świata nie poznał; bo gdyby byli poznali, nigdy by Pana chwały nie ukrzyżowali;
(BG)

Pan chwaly byl, jest i zawsze bedzie jeden.


Ps. 24:1-10
1. Psalm Dawidowy. Pańska jest ziemia, i napełnienie jej, okrąg ziemi, i którzy mieszkają na nim.
2. Bo on na morzu ugruntował ją, a na rzekach utwierdził ją.
3. Któż wstąpi na górę Pańską? a kto stanie na miejscu świętem jego?
4. Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie.
5. Ten weźmie błogosławieństwo od Pana, i sprawiedliwość od Boga zbawiciela swego.
6. Tenci jest naród szukających go, szukających oblicza twego, Boże Jakóbowy! Sela.
7. Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł Król chwały!
8. Któryż to jest Król chwały? Pan mocny i możny, Pan mocny w boju.
9. Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy wieczne! aby wszedł Król chwały.
10. Który to jest Król chwały? Pan zastępów, tenci jest Król chwały. Sela.
(BG)
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:15

Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem i jest BOGIEM jedynym ktorego ludzie kiedykolwiek zobacza.

Jezus Chrystus jest Bogiem siedzacym na jedynym tronie Bozym.


Obj. 22:3
3. I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w NIEM będzie, a słudzy JEGO służyć MU będą,
(BG)


Jestestwo BOGA, DUCHA ŚWIĘTEGO jest niewidzialne.

Jan. 14:9-11
9. Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?
10. Nie wierzysz, iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy.
11. Wierzcie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie; wżdy przynajmniej dla samych spraw wierzcie mi.
(BG)


Jan. 12:45
45. I kto mię widzi, widzi ONEGO, który mię posłał.
(BG)
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:15

1 Sam. 2:2
2. Niemaszci ŚWIĘTEGO jako Pan; bo niemasz innego oprócz ciebie, i niemasz tak mocnego, jak Bóg nasz.
(BG)

Dz.Ap. 3:14
14. A wyście się onego ŚWIĘTEGO i sprawiedliwego zaparli, a prosiliście o mężobójcę, aby wam był darowany.
(BG)

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:16

Jan. 6:44
44. Żaden do mnie przyjść nie może, jeźli go Ojciec mój, który mię posłał, nie pociągnie; a ja go wzbudzę w ostateczny dzień.
(BG)

OJCIEC
DUCH ŚWIĘTY

DUCH CHRYSTUSA JEZUSA jest DUCHEM ŚWIĘTYM.

Jan. 12:32
32. A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.
(BG)


JEDEN BÓG
JEDEN OJCIEC


Nikt nie może przyjść do CHRYSTUSA, PANA jeśli nie będzie obdarzony DUCHEM CHRYSTUSOWYM, DUCHEM ŚWIĘTYM.Spójrzmy na poniższe wersety;


1 Kor. 6:14
14. Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.
(BG)

Jan. 6:40
40. A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień.
(BG)

Wzbudza z martwych BÓG i tylko BÓG.

W ostateczny dzień wzbudzi z martwych CHRYSTUS JEZUS.

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
CHRYSTUS JEZUS jest Objawionym DUCHEM ŚWIĘTYM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:16

Jan. 15:26
26. A gdy przyjdzie on pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o mnie świadczyć będzie.
(BG)

Kto pośle DUCHA PRAWDY?
CHRYSTUS JEZUS

DUCH ŚWIĘTY jest OJCEM, jest ŚWIĘTYM ŹRÓDŁEM.

Kto jedynie może posłać DUCHA PRAWDY?
DUCH ŚWIĘTY

CHRYSTUS JEZUS pośle DUCHA PRAWDY gdyż jest Objawionym DUCHEM ŚWIĘTYM.
CHRYSTUS JEZUS jest Objawionym OJCEM.

2 Kor. 3:17
17. Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność.
(BG)

CHRYSTUS JEZUS jest DUCHEM ŚWIĘTYM, Objawionym.
CHRYSTUS JEZUS jest PANEM.

2 Kor. 4:5
5. Albowiem nie samych siebie opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie sługami waszymi dla Jezusa.
(BG)

CHRYSTUS JEZUS jest PANEM.

1 Piotr. 4:14
14. Jeźli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż on Duch chwały a Duch Boży odpoczywa na was, który względem nich bywa bluźniony, ale względem was bywa uwielbiony.
(BG)

Kto jest Objawionym DUCHEM BOŻYM?
CHRYSTUS JEZUS.

Kolos. 1:27-29
27. Którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały;
28. Którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie;
29. W czem też pracuję, bojując według skutecznej mocy jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje.
(BG)


1 Jan. 2:24-29
24. Wy tedy, coście słyszeli od początku, to niechaj w was zostaje; jeźliby w was zostawało, coście słyszeli od początku, i wy w Synu i w Ojcu zostaniecie.
25. A tać jest obietnica, którą on nam obiecał, to jest żywot on wieczny.
26. Tom wam napisał o tych, którzy was zwodzą.
27. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczył: ale jako to pomazanie uczy was o wszystkiem, a jest prawdziwe, i nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w niem zostaniecie.
28. I teraz, dziateczki! zostańcie w niem, abyśmy, gdy się ukaże, ufanie mieli, a nie byli zawstydzeni od niego w przyjściu jego.
29. Ponieważ wiecie, że on sprawiedliwy jest, wiedzcież też, iż każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego narodzony jest.
(BG)

Spójrzmy;

Kto ma przyjść?
CHRYSTUS JEZUS

O KIM mowa w wersecie 29?
O CHRYSTUSIE JEZUSIE

Z kogo mamy się narodzić?
Z DUCHA ŚWIĘTEGO.

Czytamy w wersecie 29 o narodzonych z TEGO KTÓRY ma przyjść. Chodzi o narodzonych z CHRYSTUSA JEZUSA.

JEDNOŚĆ SYNA i OJCA.
CHRYSTUS JEZUS jest DUCHEM ŚWIĘTYM, Objawionym.


Rzym. 8:9-11
9. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.
10. Ale jeźli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości.
11. A jeźli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, ten który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha swego, który w was mieszka.
(BG)

Kto mieszka w DZIECIACH BOŻYCH?
DUCH BOŻY, DUCH CHRYSTUSOWY

W DZIECIACH BOŻYCH jest CHRYSTUS JEZUS.

CHRYSTUS JEZUS jest Objawionym DUCHEM ŚWIĘTYM.
CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:18

Co stanowi człowieka?
Jego duch czyli umysł. Umysł który ma charakter, wolę.
Czyli nie fizyczna wizualizacja, ciało które co prawda jest jednością z psychiką ale to umysł jest rdzeniem, to umysł "nadaje kształt" jestestwu.
Z perspektywy ślepego wszyscy są jednakowi bo ich nie widzi, on nie widzi fizyczności ale "widzi" wnętrze czyli "widzi" człowieka chociaż nie jego obraz.

CHRYSTUS JEZUS jest OBRAZEM BOGA.
"Spórzmy" na CHRYSTUSA JEZUSA jako ślepcy.
Omińmy CIAŁO, skupmy się na DUCHU.
TAK, dostrzeżemy DUCHA ŚWIĘTEGO, OJCA, BOGA.
CHRYSTUS JEZUS jest OJCEM KTÓRY Przyoblekł się w CIAŁO i stał SIĘ SYNEM.

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:19

Kto mógł zbawić człowieka? Zbawić a więc przywrócić do życia.
A przywrócić do życia bo z powodu złamania PRAWA została wydana przez BOGA kara czyli śmierć.
Nikt nie mógł tego zrobić, żaden człowiek z prochu ziemi, żaden anioł poza BOGIEM czyli STWÓRCĄ.
Wybawienie oczywiście jest z powodu miłości STWÓRCY do stworzenia.
Jednak żeby tego dokonać czyli wziąć na SIEBIE karę BÓG a więc ŚWIĘTY UMYSŁ musiał STAĆ SIĘ CIAŁEM, musiał zamieszkać w CIELE KTÓRE DLA SIEBIE Z SIEBIE ZRODZIŁ. Tylko w CIELE mógł ODDAĆ ŻYCIE bo JESTESTWO BOGA nie podlega nikomu i niczemu.

CHRYSTUSA JEZUSA z martwych wzbudził BÓG.
Wiemy też że CHRYSTUS JEZUS SAM wzbudził SIEBIE z martwych.

Jan. 2:19-21
19. Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go.
20. Rzekli tedy Żydowie: Czterdzieści i sześć lat budowano ten kościół, a ty go we trzech dniach wystawisz?
21. Ale on mówił o kościele ciała swego.
(BG)

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:19

JEZUS CHRYSTUS JEST AUTOPORTRETEM BOGA
Bartosz Sokół

I TAKIM PORTRETEM BOGA musi się stać każdy człowiek by wejść do KRÓLESTWA BOŻEGO.
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:21

Jak. 1:13
13. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.
(BW)

BÓG nie jest podatny na pokusy.
CHRYSTUS JEZUS był odporny na pokusy.

CHRYSTUS JEZUS jest BOGIEM.


Warto dodać że każdy człowiek był/jest podatny na pokusy.
Jak. 1:14
14. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
(BW)
Dopiero po NARODZINACH z DUCHA ŚWIĘTEGO kiedy BÓG zamieszkuje w człowieku człowiek uodparnia się na pokusy dzięki ŻYJĄCEMU W NIM BOGU.

Mat. 5:14
14. Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
(BW)
Mat. 5:48
48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.
(BW)
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:21

Zamykając temat.

Nie wierzyć w boskość Chrystusa to tyle samo, co wyrzucić z chrześcijaństwa samą jego istotę. Bo jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to oczywiście nie było nigdy Bożego Wcielenia, nigdy Bóg nie przyjął ludzkiej natury. Jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to przecież Jego krzyż wcale nie jest tym, za co my go uważamy, wcale nie ma wartości nieskończonej. Jeśli Chrystus nie jest Bogiem, to i my nie jesteśmy powołani do przebóstwienia. Jednym słowem, cała wiara chrześcijańska rozsypuje się wówczas w gruzy.


http://mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_09.htm
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo

Re: CHRYSTUS JEZUS, OBJAWIONY DUCH ŚWIĘTY

Postprzez veteran » 19 paź 2014, o 21:22
Bóg jest TYM, KIM krzyż powiedział, że jest.
Bartosz Sokół
veteran
 
Posty: 517
Dołączył(a): 1 paź 2014, o 17:38
Lokalizacja: Władysławowo


Powrót do CHRYSTUS JEZUS

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość